DRUKUJ
2018-05-23

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku
Pomorskim – Wodnik

W ramach zawartej w dniu 19 września 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w dniu 28 kwietnia 2017r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu została zawarta umowa na roboty budowlane z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą - konsorcjum trzech firm: Molewski S.A., Molewski Sp. z o.o. oraz INENERGIA Sp. z o.o. Sp. K., którego liderem jest Molewski S.A. w Chodecz.

W dniu 26 maja 2017 roku w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy. Polecenie rozpoczęcia robót budowlanych na oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wydano w II kwartale br. zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”. Przewidywany koniec robót budowlanych – wrzesień 2018r.

Bezpośredni nadzór nad robotami budowalnymi sprawować będzie Inżynier Kontraktu.

W ramach modernizacji część obiektów zostanie zlikwidowana (przepompownia osadu, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu), powstaną nowe obiekty, m.in.: dwa reaktory biologiczne, budynek gospodarki osadowej, budynek techniczny, budynek kraty, stacja dmuchaw.

Część obecnie pracującego reaktora biologicznego będzie wykorzystana jako zbiornik retencyjny wód deszczowych. Pozostała część zostanie zaadaptowana na zbiornik, w którym osad nadmierny odprowadzany z reaktorów będzie stabilizowany tlenowo i zagęszczany oraz na zbiornik magazynowy osadu zagęszczonego.